باشگاه مشتــریان

ســلام

به مبین ویژن خوش آمدید

طراحی وب سایت و گرافیک

امروزه در دنیای فناوری و اینترنت ، شاید بیش از 50 درصد این افراد با مراجعه به سایت ها و جستجو در موتور های جستجوگر، در آسوده ترین حالت ممکن به دنبال هدف خود می گردند که این آمار روز به روز در حال افزایش است.
با توجه به این امر در تجارت امروز ، داشتن یک برند حرف اول را میزند.اگر به دنبال یک راه فوق العاده و در عین حال آسان برای معرفی موثر و ماندگار مجموعه خود و یا بالا بردن میزان فروش محصول و خدمات خود هستید یک پیشنهاد فوق العاده برای شما داریم: یک لوگوی و وبسایت بی نظیر داشته باشید!

برنامه نویسی نرم افــزار

جهت راه اندازی یک تجارت آنلاین داشتن یک وب سایت مناسب مهم ترین قدم می باشد و جهت تکمیل این فراید تبدیل وبسایت شما به نرم افزار کاربران را بیش از آنچه تصویر کرده باشید به شما نزدیک تر خواهد کرد
به دنیای اپلیکیشن های تلفن همراه وارد شوید و با نزدیک تر شدن به کاربران و در دسترس بودن شما تجارت شما رشد بسیاری داشته به نوعی آدرس دوم فروشگاه و شرکت شما همان جیب کاربران شما بوده

شبکـــه

یک شبکه رایانه‌ای که اغلب به طور خلاصه به آن شبکه گفته می‌شود، گروهی از رایانه‌ها و دستگاه‌هایی می‌باشد که توسط کانال‌های ارتباطی به هم متصل شده‌اند و ما طراحی و راه اندازی و پشتیبانی سیستم های مخابراتی و VOIP , ﺑﻬﻴﻨﻪ سازی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي روز دنیا و اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ی شما را بر عهده خواهیم داشت

هوشمند سازی

در ساختمان هوشمند بسیاری از اعمالی که ساکنان از روی عادت انجام می دهند توسط سیستمهای هوشمند انجام می گردد که باعث صرفه جویی می گرد واژه BMS همانطور که از نامش بر می آید سیستمی است جهت کنترل و مدیریت هوشمند ساختمان. وظيفه این مجموعه، پایش مداوم بخش های مختلف ساختمان و اعمال فرامين به آنها به نحویست که عملکرد اجزاء مختلف ساختمان متعادل با یکدیگرودرشرایط بهينه وباهدف کاهش مصارف ناخواسته وتخصيص منابع انرژی فقط به فضاهای در حين بهره برداری باشد.

مبین ویستــا ویــژن

ﺷﺮﻛﺖ مبین ویژن 1393در ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙـﻴـﻮﺗـﺮي ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ و راه ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐ رﺷﺪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ ﺗﺠـﺮﺑـﻪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴـﻦ ﻋـﻠـﻮم ﻓـﻨـﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﻴﻤﻮده اﺳﺖ . ﻫﻤﻮاره اﻫﺪاف ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺎ ﺑـﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي روز دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

021-26454234
info@mobinvision.com
  • FA
  • COPYRIGHT 2016-2017