سیستم حسابداری و مدیریت مالی

مطمئنا یک مدیر موفق نیاز به یک سیستم حسابداری و مدیریت مالی منظم و در دسترس برای شرکت یا تجارت خود خواهد داشت . برنامه نویسی این سیستم و اتصال به سیستم حسابداری شما امری الزامیست و در مشاوره و اجرای این امر در کنار شما خواهیم بود
نرم افزار حسابداری مالی از ارکان اصلی سیستم نرم افزاری هر سازمان و موسسه ای است و پشتیبانی فراگیر از نبازهای سازمانی، قابلیت انعطاف در پیاده سازی مدلهای مختلف مالی، قابلیت اعتماد و سهولت استفاده از آن مرکز توجه مدیریت سازمانها است. نرم افزار حسابداری مالی باید به گونه ای طراحی و پیاده سازی شود که بتواند با مدلهای مختلف حسابداری اعم از موسسات تجاری، خدماتی، پیمانکاری، تولیدی و دولتی تطبیق یابد و در اندازه های مختلف اجرا شود.
کلیه زیر سیستمهای مرتبط نظیر خزانه داری، بازرگانی، انبار و کالا، اموال و دارایی ثابت، حقوق دستمزد و … نتیجه عملیات اختصاصی خود را به صورت کنترل شده و در قالب سند مالی به نرم افزار حسابداری به صورت همزمان ارسال نموده و این به مفهوم گزارشهای حسابداری و مالی معتبر در هر لحظه جهت مدیران و تصمیم سازان سازمان خواهد بود.